Estraro

La estraranoj de AEA estas volontuloj, elektitaj ĉiun duan jaron, kiuj malavare donas siajn tempon kaj penon por daŭrigi la plibonigon kaj la plifortigon kaj de AEA, kaj de la esperanta movado en Aŭstralio.

Sandor Horvath | Prezidanto
prezidanto@esperanto.org.au

Jonathan Cooper | Vic-prezidanto (kaj retejestro)

Joanne Johns | Sekretario
sekretario@esperanto.org.au

Heather Heldzingen | Kasisto
kasisto@esperanto.org.au

Indrani Beharry-Lall | Estrarano

Terry Manley | Estrarano