Raporto pri Bekasi de la prezidanto de AEA

Amikeco en Bekasi
Dua tri-landa kongreso, Bekasi, Indonezio

28-an de marto – 2-an de aprilo 2018

Unu el la multaj fotoj en la salono Zamenhof

Mi sidas en blua Damri-buso inter Bekasi kaj la flughaveno en Ĝakarto. La duonplena buso nur malrapide moviĝas, ofte eĉ staras. Mi demandas min, kiom da tagoj (jaroj) tiuj trafikŝtopiĝoj forrabas de la loĝantaro? Ekstere mi vidas la grandegan, vastan urbon de Ĝakarto. Antaŭ unu horo ni adiaŭis niajn (mal)novajn amikojn. Do kia estis la dua tri-landa kongreso? Ne partoprenis tiom da homoj kiel antaŭ du jaroj en Bandung. Verŝajne ĉar la preparado ne iris tiel glate (en Bekasi 63 el 8 landoj).

Kompreneble, ne ĉio estis perfekta. Ekzemple, bedaŭrinde ofte ni ne kune manĝis, simple ĉar la manĝaĵo en la hotelo estis tro multekosta por la indonezianoj kaj orient-timoranoj. La ĝenerala malegaleco en la mondo spegulas ankaŭ en tiu ĉi kongreso.

Tamen, mi dirus ke la kongreso estis sukcesa. La komentoj de la partoprenantoj estis ĉefe pozitivaj.

Senveturila mateno. Nekredeble. La granda strato sen trafiko. Bona oportuno por reklami pri Esperanto.

 • Heidi Goes prezentis sian preskaŭ pretan libron pri la historio de Esperanto en Indonezio. Tre impona afero. Ŝi vere esploris multajn detalojn pri diversaj indoneziaj esperantistoj, lokoj kaj eventoj. Tiu libro estos bonega modelo por la historio de Esperanto en aliaj landoj. Ankaŭ por ni.
 • Ni ekskursis: Ni vidis interesajn aĵojn en la Nacia Galerio, la Nacia Muzeo kaj “Taman Mini Indonesia Indah”, loko kiu eksposicias multajn diversajn tradiciajn konstruaĵojn el diversaj partoj de Indonezio.
 • Ni bonŝancis. Heidi ankaŭ sukcesis akiri monon de UEA por la ĉeesto de dek(!) junaj orient-timoranoj. Ili tutcerte vigligis kaj riĉigis la eventon. Mi esperas ke ni povas daŭrigi nian kontakton kun ili. Pensu pri viziti ilin en Orienta Timoro.
 • La skajpaĵo bone funkciis: Humphrey Tonkin kaj Mark Fettes prezentis pri la nuna situacio de UEA kaj Esperanto en la mondo. Ambaŭ estis iomete pozitiva pri la venonto de nia lingvo. Ankaŭ Jonathan skajpe prezentis pri “Verkado por la elektronika medio”. Bonege havi tiel atenteman personon inter ni.
 • Albert, junulo el Filipinoj, tre bone reprezentis sian landon kaj mi ĝuis aŭdi pri la junaj esperantistoj en Filipinoj la unuan fojon.
 • Ni aŭskultis prezentadojn pri nekutimaj arboj, flagoj, uzado de Esperanto en la universitato de Valencio en Hispanio, la projekto Cassini kal aliaj.
 • Grupo de ni partoprenis en la semajnan senveturilan matenon. Inter la 6-a kaj la 10-a atm aŭtomobiloj estas forpelitaj de la ĉefa strato de Bekasi kaj dum tiuj kvar horoj la strato abundas de piedirantoj, biciklistoj, kurantoj. Ni reklamis pri Esperanto kaj mi ĝuis la fakton ke finfine ni estis ekstere en la vera mondo, ne nur en salonoj en la dua etaĝo de la hotelo Horison.
 • Kiel en Bandung, la energio, intereso kaj entuziasmo inter la junuloj estis granda kuraĝigo por la iomete pli aĝaj eksterlandanoj.
 • Dum la ferma ceremonio multaj substrekis ke la plej valora aspekto de la kongreso estis amikeco. Mi esperas, ke multaj de la novaj amikoj restos amikoj.

La komencanta klaso kun Elstara, la instruisto

Ĉu tria tri-landa kongreso? Kiu scias? Ni iomete komencis esplori la eblecon starigi komunan eventon en Balio post du aŭ tri jaroj. Kion vi pensas?

Sandor Horvath
Prezidanto, AEA

Komentoj pri la Dua Trilanda Kongreso

Je la fino de la Dua Trilanda Kongreso en Bekasi, Indonezio, 2018, ni petis kongresanojn doni al ni komentojn. Jen la rezultoj:

 • Mi ŝatis la kurson kaj la prezentadojn, la dancadon kaj kantadon. Mi speciale ŝatis la prezentadon de Sandor, Heidi kaj Elstara.
 • Mi ne povas paroli Esperanto, so I’m sorry for English…
  I feel so blessed to be able to attend the congress. All of the people there were so kind and friendly. Too bad, my Esperanto is not good, but I’ll study hard after this congress. I got a lot of knowledge here. Not only did I learn more about Esperanto, but also other languages and cultures. And the most important thing: I feel like I got a new family. [Mi sentas min tiom benita povi ĉeesti la kongreson. Ĉiuj tie estis tiom afablaj kaj amikemaj. Bedaŭrinde mia Esperanto ne estas bona, sed mi diligente studos post tiun kongreso. Mi ricevis multe da scio ĉi tie. Mi ne nur lernis pri Esperanto, sed ankaŭ aliaj lingvoj kaj kulturoj. Kaj la plej grava afero: estas kvazaǔ mi gajnis novan familion.]
 • Mi fartis ĝoje dum la kongreso. Mi nun havas multajn novajn amikojn de aliaj landoj. Bonvolu pardoni. Dankon al vi ĉiuj. Mi amas vin.
 • Je la komenco mi timeme parolis, sed intertempe mi akiris novajn amikojn. Mi volas veni al la venonta kongreso. Mi malĝoje aŭdiaŭas miajn amikojn. Multajn dankojn al la LKK kaj la eksterlandanoj por viziti nin.
 • Mi ŝatis la programon, speciale la prezentado de Sandor, Carlos kaj Albert. Mi ŝatis poemojn al la indonezia movado, la dancojn, la teatraĵojn kaj kantojn. Mi estas tre kontenta, ke mi renkontis multajn homojn el via lando.
 • La kongreso estis bona, sed mi bedaǔras, ke ne pli da homoj partoprenis la prezentadojn.
 • Laǔ mi ne estis tre agrabla loko. La loko de la unua kongreso multe pli taǔgis, kun herboj. Ni estis multe pli ekstere, ktp. Nun ni estis daǔre interne, kaj ekstere estas neniom da agrabla ombro kaj multe da trafiko. Ene estis tiom da klimatizado, ktp – multaj malsaniĝis pro tio. Estis tro kosta loĝado por ĉiuj, do multe devis veni de aliaj lokoj ĉiutage. Pli taǔgus do pli malgranda urbo, kaj ne hotelego. Pluraj prelegantoj ne havis tre malaltan lingvonivelon. (??)
  Pozitivaj: Diverseco de la prelegoj, skajp-prelegoj.
  Negativaj: Apenaǔ estis anoncoj faritaj por ĉiuj. Mankis iom da informoj foje, ekz-e komence pri kie oni manĝos matene.
 • Mi estas Alfrinadi, komencanto. Mi pensas ke kongreso estis tre bona. Mi lernis Esperanton dum la kongreso. Mi volas partopreni Esperanto-kongreson ekster Indonezio.
 • Mi ege ĝuis konatiĝi vin dum la kongreso, sed mi ne multe scias pri via vivo, ĉar mi ankoraǔ ne parolis kun vi. Tamen mi pensas, ke vi havas bonan vizion kaj planojn por via estenteco. Esperanto donas al ni novan vojon, novan vivon.
 • Mi ĝojis ke mi povis partopreni la kongreson, ĉar mi povas renkonti novajn geamikojn el diversaj regionoj kaj landoj. Mi esperas, ke mi povas partopreni en la sekva tri-landa kongreso kaj renkonti aliajn geesperantistojn. Multajn dankojn.
 • Pli bone ol mi atendis. Tre agrabla etoso. Mi tre bedaǔris, ke ni ne kune manĝis. Eble la eksterlandanoj povas subteni la indonezianojn kaj orient-timoranojn venontfoje. La programo estis varia kaj la prezentadoj estis sufiče bone preparitaj. Mi tre bedaǔras, ke eĉ ne unu veterano povis veni. Bona, alloga ekskurso sabate. Mi tre ĝuis la senveturilan tagon dimanĉon matene. Ĝis la venonta evento.
 • Granda riĉenhava programo. Troa eĉ. Bona, konvena salono. Skajpaĵo progresas, ankoraǔ oftas problemoj, sed spertaj uzantoj kutime solvas. Bunta, alloga kongresa libro. Manĝaranĝo iom post iom pliboniĝis dum la kongreso. Ni plibonigu interkomunikadon pri ekskursoj. La arta vespero kaj orient-timora prezentado estis bonegaj.
 • Mi multe ĝuis la kongreson. Se ni povus manĝi kune, estus pli bone. Se ni povus kune loĝi, estus eĉ pli bone. Ne necesas havi tiel luksan hotelon. La varmeco de ĥoroj plaĉis al mi. Ni ridis multe. Dankon al ĉiuj! – Hadie
 • Gratulon al la organizantoj de la tri-landa kongreso. Kaj koran dankon pro la belega kaj mirinda kongreso. Mi ĝuis lerni multon.
 • Instead of exhausting everyone’s energy with the late-night program, let’s have shorter and less activities: 9:00am – 5:00pm, dinner, finish. Choose less costly accommodation & lower priced restaurants. Some Esperantists are not rich. A local community hall for the last day dinner with everyone bringing some food and fruits. [Anstataŭ elĉerpi la energion de ĉiuj per la malfru-nokta programo, ni havu pli mallongajn kaj malpli multajn agadojn: 9:00 atm – 5:00 ptm, vespermanĝon, finon. Elektu malpli multekostajn loĝadon kaj malpli multekostajn restoraciojn. Kelkaj esperantistoj ne estas riĉaj. Loka komunuma salono por la fina vespermanĝo kaj ĉiuj alporti iom da manĝaĵoj kaj fruktoj.] Multajn dankojn. – Marumi Smith (Melburno)
 • I didn’t understand what was happening most of the time, but I enjoyed it. A good program. The illustrated presentations were much easier to follow for me as I could make some connections with the words and the pictures. Great camaraderie amongst participants. [Mi ne komprenis pri kio okazis la plej grandan parton de la tempo, sed mi ĝuis ĝin. Bona programo. La ilustritaj prezentadoj estis multe pli facilaj sekvi por mi, ĉar mi povis fari iujn rilatojn kun la vortoj kaj bildoj. Bona kamaradaro inter kongresanoj.] – Greg Jeffs
 • Mi ĝuis la kongreson ĉar mi povis renkonti esperantajn amikojn, kiujn mi ne tre bone renkontis. Mi povis amikiĝi kun novajn amikojn, speciale kun la orient-timoranoj. Mi bedaǔras, ke partoprenantoj ne estis tiom multaj kiel en la pasinta tri-landa kongreso.
 • Ĝi estis bona kongreso. Mi tre ĝuis ĝin. Mia instruisto estas bona. Mi esperas, ke ni havos pli da kongresoj.
 • Mi tre ĝuis la amikecon kaj konversaciojn. Eble tro da prelegoj. Eble diservo estus bona?
 • Saluton. Mi estas Mateus de Sena kaj mi estas komencanto. Dum la kongreso mi ŝatis la prezentadojn de Heidi, Sandor, Carlos kaj Albert, ĉar ili donis bonajn novaĵojn kaj samtempe mi lernis novajn vortojn. Mi tre ĝuis renkonti novajn amikojn el diversaj landoj. Kaj mi ankaǔ tre ĝuis nian ekskurson. Estis mia unua kongreso. Dankon de Mateus
 • Mi multe ŝatis la etoson kaj amikecon de ĉiuj kongresanoj kaj dankas la organizantojn pro tiu mirinda kaj fruktodona kongreso. La partopreno de la junuloj el tiu regiono kaj ilia kunlaboro estas esplorplena, same kiel la kunlaboro de indonezianoj, orient-timoranoj, filipinoj, aǔstralianoj, novzelandanoj kaj alilandanoj. Dankon al ĉiuj. Daǔrigu en la amikeca kaj frata vojo por Esperanto. – Carlos
 • Ĝenerale interesa. Bona oportuno renkonti homojn de aliaj landoj. Refoje, la “okcidentaj” landoj provizis la maljunulojn, dum la aliaj provizis la junulojn. Kvankam mi ĝuis la lukson de la hotelo, mi opinias ke ne tiom luksa hotelo estus pli taǔga, por ke oni ne dividu la ĉeestantojn. Tiam klare en du grupoj: la pagipovaj kaj la nepagipovaj. Mi ne tre ŝatis la viziton al “mini Indonezio”: tro da aǔtomobiloj ĉie. Pro ŝanĝoj en la programo mi alvenis malfrue, mistrafis spektaklojn. Mi certe preferis la art-galerion. Estonte, pensu pri pli da eblecoj por interŝanĝoj ĉefe ne emfazo de monhavantoj kaj nemonhavantoj.
 • Mi vere dankas la organizantojn (ĉar mi scias, ke kutime estas la sama malgranda nombro de diligentaj laborantoj).
  – Mi ĝuis la ludojn dum la interkona vespero
  – La individuaj prelegoj estis bonaj
  – La sen-aǔta marŝado estis miraklo. Mi ĝuis finfine vidi la lokan loĝantaron sur la strato ludi, ridi, rajdi biciklojn, marŝi, babili
  – Por mi la malpura aero en la urboj tutcerte restas en mia memoro kaj bona memorigo, ke mi bonŝancas loĝi en puraera loko.
  – La plej bona sperto estis babili kun homoj de aliaj landoj kaj amikiĝi kun ili.
 • Unue, mi salutas vin de tiu ĉi heroa urbo. Kaj nome de la LKK mi petas pardonon al ĉiuj se vi spertis malagrablaĵojn. Ni konfesas, ke ni faris multajn erarojn, sed espereble tio ne estis grava por vi.
 • Mia sperto pri la tri-landa kongreso estis mojosa. Mi ĝojis renkonti novajn kaj malnovajn geamikojn. Ankaŭ mi feliĉas, ke mi povis plifortigi la ligon kun aliaj LKK-anoj kaj indoneziaj geesperantistoj. Dankon, tri-landa kongreso.
 • Mi nomiĝas Tiwi. Mi estas komencanto. It’s too hard for me to express all my joy with Esperanto, but I’ll keep learning and improving. La kongreso estis interesa. Mi lernis Esperanton de multaj homoj. Mi ankaŭ akiris novajn amikojn. Mi amis tion. Multajn dankojn!
 • Laŭ mi la kongreso estis iom malaranĝita, ĉar kelkfoje faris aferojn ne kune. Ekz-e la bankedo kaj la ekskurso. Sed mi estis feliĉa vidi multe da junuloj de Indonezio kaj Orienta Timoro parolante Esperanton. Mi deziras, ke dum la venonta kongreso ili jam pli bone parolos. Sed la plej grava estas la unuigo kaj mi esperas ke pli da homoj venos al la venonta tri-landa kongreso. En tiu kongreso ne estis tiom da homoj el Novzelando kaj Aŭstralio. Mi ankaŭ esperas, ke estos pli da legumoj kaj verdaĵo, kaj ke oni indiku la ingrediencojn apud la manĝaĵo (vegano, vegeterano).
 • Ĝenerale estis bone, sed mi pensas, ke estis multe da malsameco de aktivecoj inter la junuloj kaj maljunuloj. Mi vere sentis la diferencon de la “dua klaso”. Mi pensas ke la Esperanto-movado estas en periodo de transiro, ĉar multe da junuloj nun esperantas. Devas esti plano por ĉiuj kune en la venonta kongreso. La mono estas grava afero por multaj. La riĉuloj devas pli subteni la malriĉulojn.
 • 1. La prelegoj estis bonaj.
  2. La teatraĵoj estis bonaj.
  3. La sabata ekskurso estis tre bona
  4. Tre bonaj estis la prezentado de la kongresa libro.
  Malbonaĵoj: Ne okazis komuna kongresa manĝaĵo. La muroj inter salono Zamenhof kaj la apuda ĉambro ne estis sufiĉe dikaj. Ni aŭdis la bruon el la najbara ĉambro.
 • Mia nomo estas Eĉa. Hodiaŭ mi sentas min malĝoja. Kial finiĝos tiu tago? Tamen, mi estas tre feliĉa koniĝi kun vi el Koreio, el Aŭstralio, el Belgio, el Novzelando, al Orienta Timoro kaj el Hispanio. Unue mi pensis ke estos malfacile apud vi. Mi neniam forgesos tiun momentojn. Mi lernis Esperanton pli, do nun mi povas paroli kun vi. Mi amas vin ĉiuj.
 • Esperanto estas por la unuigo, ne por la malamo inter esperantistoj. La kongresloko/prelegoj ne devas esti tiel malvarmegaj, ĉar la klimatizilo fakte malsaniĝis multe da personoj.

Dua trilanda kongreso 2018

La trilanda kongreso en Bekasi 2018 jam finiĝis. Ĉi tiu paĝo informas pri kio okazis.
Indonezio / Aŭstralio / Novzelando

BEKASI, INDONEZIO : 28 Marto – 2 Aprilo 2018

HORISON HOTEL
JI. KH. Noer Ali, Kayuringin Jaya, Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17148, Indonezio

Vidu raportojn, komentojn kaj fotojn

SPECIALAJ GASTOJ
Heidi Goes (nask. 1976, Belgio) diplomiĝis pri afrikaj lingvoj kaj kulturoj kun disertaĵo pri la Esperanto-movado en Afriko (1999). Ŝi estas kunkompilanto de la indonezilingvaj ŝlosilo Kunci Esperanto (2009) kaj Fundamento de Esperanto (2017). Dum ĉi tiu kongreso ŝi prezentis sian libron pri la historio de la Esperanto-movado en Indonezio.
Albert Stalin Garrido estas la nuna prezidanto de Filipina Esperanto-Junularo (FEJ). Li gvidis la restarigon de la Esperanto-movado en Filipinoj en 2013, kiam li estis nur 15-jara. Nun 19-jara diplomiĝonta studento pri geografio en la Universitato de Filipinoj, li ankaŭ koncentriĝas pri filipinaj kaj japanaj studoj.

INSTRUISTOJ
PARK Soohyean (“Elstara”), membro de ILEI kaj iama estrarano de Korea Esperanto-Asocio
Marc SCHMIDT, instruisto kaj verkisto de bildrakontoj

PROGRAMO inkluzivis:

• Klasoj de Esperanto je du niveloj
• Vespero de teatro kaj muziko
• Esperanto-ekspozicio
• Bankedo
• Ekskursoj
• Babilado, ridado
• Prelegoj pri Esperanto kaj aliaj temoj

Elŝutu la plenan programon (PDF, 11 paĝoj, 201 KB)

Elŝutu la Duan kongresan bultenon (PDF, 4 paĝoj, 401 KB)

ANTAŬ- KAJ POST-KONGRESA EKSKURSOJ

La antaŭkongresa ekskurso estis en Anyer, la 23-a ĝis la 27-a de Marto 2018. La programo ĉefe temis pri marbordaj aktivaĵoj kaj la vulkano Krakatau.
Pli da informo pri la ekskurso al Anyer (PDF, 137 KB)

La postkongresa ekskurso estis en Balio, la 3-a ĝis la 6-a de Aprilo 2018.
Pli da informo pri la ekskurso al Balio (PDF, 146 KB)

Raportoj, komentoj kaj fotoj

Raporto de la prezidanto de AEA
Raporto de Ilia Sumilfia Dewi (Indonezio)
Adiaŭa mesaĝo de Albert Stalin Garrido (Filipinoj)
Komentoj de kongresanoj
Orienttimoranoj rakontas

Esperanto diskonigita en Maitland, NSK

Sabaton la 10an de Februaro 2018, pluaj esperantistoj (kvar vestitaj en specialaj verdaj t-ĉemizoj) iris al la multkultura festivalo “Maitland Riverlights” por diskonigi Esperanton.

Eckard Roehrich eksponis lignajn vorterblokojn, kiujn li faris por instrui pri la lingvo. La teamo ankaŭ instruis multajn homojn ĉe la “Lingva Sidĉambro” (Language Lounge).

Kiam ni proponis propagandaĵojn, iuj diris, “Mi estas bona”. Certe! Tamen mi pensas, ke ili estus pli bonaj se ili akceptus la libretojn. 🙂 Iuj infanoj petis multajn libretojn – tre formale.

Laste, post sunsubiro, lumetoj sendiĝis laŭ la rivero. Bela vido, kvankam ne tre serioza.

– Andrew Spannenberg

De maldekstre: Rainer Kurz (Germanio), Deshun (Ĉinio), Eckard Roehrich (Centra Marbordo), Andrew Spannenberg (Novkastelo), Alan Turvey (Centra Marbordo). Ankaŭ helpis ĉe la Esperanto-tablo (sed ne appears en la foto) Dmitry Lushnikov (Sidnejo). Foto farita de Richard Hershman, Maitland City Council

Jarkunveno 2018

La Jarkunveno de la Aŭstralia Esperanto-Asocio okazos sabaton, la 3-an de februaro 2018, per Skype. La kunveno komenciĝos je la 2-a ptm per Australian Eastern Summer Time (Sidnejo, Melburno).

Se vi volas partopreni, bonvolu retpoŝti vian Skype-nomon al Sandor, per prezidanto@esperanto.org.au.

Antaŭ- kaj post-kongresa ekskursoj 2018

Kelkaj detaloj de la ekskursoj antaŭ kaj post la Dua Trilanda Kongreso 2018, en Bekasi, Indonezio, estis publikitaj.

La antaŭkongresa ekskurso estos en Anyer, la 23-a ĝis la 27-a de Marto 2018. La programo ĉefe temos pri marbordaj aktivaĵoj kaj la vulkano Krakatau.

La postkongresa ekskurso estos en Bali, la 3-a ĝis la 6-a de Aprilo 2018. La programo estas determinota.

Senpaga Lingvo-Festivalo en Hunters Hill (NSK)

Lingva Festivalo-Asocio gastigos senpagan lingvo-festivalon sabate, la 15-a de julio 2017, ĉe Gladesville Road Community Centre, Hunters Hill.

Greg CooperLa celo de tiu lingvo-festivalo estas antaŭenigi komprenon pri lingva diverseco, per disponado de “provaĵoj” de pluraj lingvoj kaj kulturoj en amuza etoso.

Ĉefa ero estos fascina prezento de aŭstralia lingvisto, D-ro Gregory Cooper, pri ‘Akĉentoj kaj prononcado’. Dum la fruaj 1980-aj jaroj Dr-o Cooper vojaĝis al fora nordokcidenta Pakistano por studi tiam neskribitan lingvon. Nur per interagado rekte kun la denaskaj parolantoj, li povis lerni la lingvon (la kalaŝamondra), krei sistemon de skribo por ĝi kaj instrui ĝin al la kalaŝaj homoj, kiuj nun registras kaj eldonas siajn proprajn rakontojn kaj kantojn.

Ankaŭ prezentota estos Esperanto, la plej sukcesa internacia lingvo. Krom ĝia rolo en neŭtrala kaj egaleca komunikado, Esperanto ankaŭ povas esti utila kiel “desalta lingvo”: Ĉar ĝiaj simplaj reguloj havas preskaŭ neniujn esceptojn kaj ĉar ĝia gramatika strukturo estas ĉiam klara, komenciĝi per Esperanto povas doni al oni la konfidon kaj solidan bazon, kiuj estas tiom gravaj en lingvolernado.

Ankaŭ ĉe la festivalo estos sesioj pri Kalashamondr, la tamila, la bangla, la germana, la ukraina, Esperanto, la rusa kaj pli.

La festivalo okazos ĉe Gladesville Road Community Centre, 44 Gladesville Rd, Hunters Hill, de 12:00 ĝis 16:00.

Por pli da informo, vizitu languagefestival.org (en la angla).

Bildo: Dr Gregory Cooper, lingvisto