<< Menu >>

La Estraro

Ankaŭ en ĉi tiu sekcio:

La estraranoj de AEA estas volontuloj, elektitaj ĉiun duan jaron, kiuj malavare donas siajn tempon kaj penon por daŭrigi la plibonigon kaj la plifortigon kaj de AEA, kaj de la esperanta movado en Aŭstralio.

Sandor Horvath | Prezidanto

Jonathan Cooper | Vic-prezidanto

Esther Parris | Sekretario

Heather Heldzingen | Kasisto

Indrani Beharry-Lall | Estrarano

Terry Manley | Estrarano