Komentoj pri la Dua Trilanda Kongreso

Je la fino de la Dua Trilanda Kongreso en Bekasi, Indonezio, 2018, ni petis kongresanojn doni al ni komentojn. Jen la rezultoj:

 • Mi ŝatis la kurson kaj la prezentadojn, la dancadon kaj kantadon. Mi speciale ŝatis la prezentadon de Sandor, Heidi kaj Elstara.
 • Mi ne povas paroli Esperanto, so I’m sorry for English…
  I feel so blessed to be able to attend the congress. All of the people there were so kind and friendly. Too bad, my Esperanto is not good, but I’ll study hard after this congress. I got a lot of knowledge here. Not only did I learn more about Esperanto, but also other languages and cultures. And the most important thing: I feel like I got a new family. [Mi sentas min tiom benita povi ĉeesti la kongreson. Ĉiuj tie estis tiom afablaj kaj amikemaj. Bedaŭrinde mia Esperanto ne estas bona, sed mi diligente studos post tiun kongreso. Mi ricevis multe da scio ĉi tie. Mi ne nur lernis pri Esperanto, sed ankaŭ aliaj lingvoj kaj kulturoj. Kaj la plej grava afero: estas kvazaǔ mi gajnis novan familion.]
 • Mi fartis ĝoje dum la kongreso. Mi nun havas multajn novajn amikojn de aliaj landoj. Bonvolu pardoni. Dankon al vi ĉiuj. Mi amas vin.
 • Je la komenco mi timeme parolis, sed intertempe mi akiris novajn amikojn. Mi volas veni al la venonta kongreso. Mi malĝoje aŭdiaŭas miajn amikojn. Multajn dankojn al la LKK kaj la eksterlandanoj por viziti nin.
 • Mi ŝatis la programon, speciale la prezentado de Sandor, Carlos kaj Albert. Mi ŝatis poemojn al la indonezia movado, la dancojn, la teatraĵojn kaj kantojn. Mi estas tre kontenta, ke mi renkontis multajn homojn el via lando.
 • La kongreso estis bona, sed mi bedaǔras, ke ne pli da homoj partoprenis la prezentadojn.
 • Laǔ mi ne estis tre agrabla loko. La loko de la unua kongreso multe pli taǔgis, kun herboj. Ni estis multe pli ekstere, ktp. Nun ni estis daǔre interne, kaj ekstere estas neniom da agrabla ombro kaj multe da trafiko. Ene estis tiom da klimatizado, ktp – multaj malsaniĝis pro tio. Estis tro kosta loĝado por ĉiuj, do multe devis veni de aliaj lokoj ĉiutage. Pli taǔgus do pli malgranda urbo, kaj ne hotelego. Pluraj prelegantoj ne havis tre malaltan lingvonivelon. (??)
  Pozitivaj: Diverseco de la prelegoj, skajp-prelegoj.
  Negativaj: Apenaǔ estis anoncoj faritaj por ĉiuj. Mankis iom da informoj foje, ekz-e komence pri kie oni manĝos matene.
 • Mi estas Alfrinadi, komencanto. Mi pensas ke kongreso estis tre bona. Mi lernis Esperanton dum la kongreso. Mi volas partopreni Esperanto-kongreson ekster Indonezio.
 • Mi ege ĝuis konatiĝi vin dum la kongreso, sed mi ne multe scias pri via vivo, ĉar mi ankoraǔ ne parolis kun vi. Tamen mi pensas, ke vi havas bonan vizion kaj planojn por via estenteco. Esperanto donas al ni novan vojon, novan vivon.
 • Mi ĝojis ke mi povis partopreni la kongreson, ĉar mi povas renkonti novajn geamikojn el diversaj regionoj kaj landoj. Mi esperas, ke mi povas partopreni en la sekva tri-landa kongreso kaj renkonti aliajn geesperantistojn. Multajn dankojn.
 • Pli bone ol mi atendis. Tre agrabla etoso. Mi tre bedaǔris, ke ni ne kune manĝis. Eble la eksterlandanoj povas subteni la indonezianojn kaj orient-timoranojn venontfoje. La programo estis varia kaj la prezentadoj estis sufiče bone preparitaj. Mi tre bedaǔras, ke eĉ ne unu veterano povis veni. Bona, alloga ekskurso sabate. Mi tre ĝuis la senveturilan tagon dimanĉon matene. Ĝis la venonta evento.
 • Granda riĉenhava programo. Troa eĉ. Bona, konvena salono. Skajpaĵo progresas, ankoraǔ oftas problemoj, sed spertaj uzantoj kutime solvas. Bunta, alloga kongresa libro. Manĝaranĝo iom post iom pliboniĝis dum la kongreso. Ni plibonigu interkomunikadon pri ekskursoj. La arta vespero kaj orient-timora prezentado estis bonegaj.
 • Mi multe ĝuis la kongreson. Se ni povus manĝi kune, estus pli bone. Se ni povus kune loĝi, estus eĉ pli bone. Ne necesas havi tiel luksan hotelon. La varmeco de ĥoroj plaĉis al mi. Ni ridis multe. Dankon al ĉiuj! – Hadie
 • Gratulon al la organizantoj de la tri-landa kongreso. Kaj koran dankon pro la belega kaj mirinda kongreso. Mi ĝuis lerni multon.
 • Instead of exhausting everyone’s energy with the late-night program, let’s have shorter and less activities: 9:00am – 5:00pm, dinner, finish. Choose less costly accommodation & lower priced restaurants. Some Esperantists are not rich. A local community hall for the last day dinner with everyone bringing some food and fruits. [Anstataŭ elĉerpi la energion de ĉiuj per la malfru-nokta programo, ni havu pli mallongajn kaj malpli multajn agadojn: 9:00 atm – 5:00 ptm, vespermanĝon, finon. Elektu malpli multekostajn loĝadon kaj malpli multekostajn restoraciojn. Kelkaj esperantistoj ne estas riĉaj. Loka komunuma salono por la fina vespermanĝo kaj ĉiuj alporti iom da manĝaĵoj kaj fruktoj.] Multajn dankojn. – Marumi Smith (Melburno)
 • I didn’t understand what was happening most of the time, but I enjoyed it. A good program. The illustrated presentations were much easier to follow for me as I could make some connections with the words and the pictures. Great camaraderie amongst participants. [Mi ne komprenis pri kio okazis la plej grandan parton de la tempo, sed mi ĝuis ĝin. Bona programo. La ilustritaj prezentadoj estis multe pli facilaj sekvi por mi, ĉar mi povis fari iujn rilatojn kun la vortoj kaj bildoj. Bona kamaradaro inter kongresanoj.] – Greg Jeffs
 • Mi ĝuis la kongreson ĉar mi povis renkonti esperantajn amikojn, kiujn mi ne tre bone renkontis. Mi povis amikiĝi kun novajn amikojn, speciale kun la orient-timoranoj. Mi bedaǔras, ke partoprenantoj ne estis tiom multaj kiel en la pasinta tri-landa kongreso.
 • Ĝi estis bona kongreso. Mi tre ĝuis ĝin. Mia instruisto estas bona. Mi esperas, ke ni havos pli da kongresoj.
 • Mi tre ĝuis la amikecon kaj konversaciojn. Eble tro da prelegoj. Eble diservo estus bona?
 • Saluton. Mi estas Mateus de Sena kaj mi estas komencanto. Dum la kongreso mi ŝatis la prezentadojn de Heidi, Sandor, Carlos kaj Albert, ĉar ili donis bonajn novaĵojn kaj samtempe mi lernis novajn vortojn. Mi tre ĝuis renkonti novajn amikojn el diversaj landoj. Kaj mi ankaǔ tre ĝuis nian ekskurson. Estis mia unua kongreso. Dankon de Mateus
 • Mi multe ŝatis la etoson kaj amikecon de ĉiuj kongresanoj kaj dankas la organizantojn pro tiu mirinda kaj fruktodona kongreso. La partopreno de la junuloj el tiu regiono kaj ilia kunlaboro estas esplorplena, same kiel la kunlaboro de indonezianoj, orient-timoranoj, filipinoj, aǔstralianoj, novzelandanoj kaj alilandanoj. Dankon al ĉiuj. Daǔrigu en la amikeca kaj frata vojo por Esperanto. – Carlos
 • Ĝenerale interesa. Bona oportuno renkonti homojn de aliaj landoj. Refoje, la “okcidentaj” landoj provizis la maljunulojn, dum la aliaj provizis la junulojn. Kvankam mi ĝuis la lukson de la hotelo, mi opinias ke ne tiom luksa hotelo estus pli taǔga, por ke oni ne dividu la ĉeestantojn. Tiam klare en du grupoj: la pagipovaj kaj la nepagipovaj. Mi ne tre ŝatis la viziton al “mini Indonezio”: tro da aǔtomobiloj ĉie. Pro ŝanĝoj en la programo mi alvenis malfrue, mistrafis spektaklojn. Mi certe preferis la art-galerion. Estonte, pensu pri pli da eblecoj por interŝanĝoj ĉefe ne emfazo de monhavantoj kaj nemonhavantoj.
 • Mi vere dankas la organizantojn (ĉar mi scias, ke kutime estas la sama malgranda nombro de diligentaj laborantoj).
  – Mi ĝuis la ludojn dum la interkona vespero
  – La individuaj prelegoj estis bonaj
  – La sen-aǔta marŝado estis miraklo. Mi ĝuis finfine vidi la lokan loĝantaron sur la strato ludi, ridi, rajdi biciklojn, marŝi, babili
  – Por mi la malpura aero en la urboj tutcerte restas en mia memoro kaj bona memorigo, ke mi bonŝancas loĝi en puraera loko.
  – La plej bona sperto estis babili kun homoj de aliaj landoj kaj amikiĝi kun ili.
 • Unue, mi salutas vin de tiu ĉi heroa urbo. Kaj nome de la LKK mi petas pardonon al ĉiuj se vi spertis malagrablaĵojn. Ni konfesas, ke ni faris multajn erarojn, sed espereble tio ne estis grava por vi.
 • Mia sperto pri la tri-landa kongreso estis mojosa. Mi ĝojis renkonti novajn kaj malnovajn geamikojn. Ankaŭ mi feliĉas, ke mi povis plifortigi la ligon kun aliaj LKK-anoj kaj indoneziaj geesperantistoj. Dankon, tri-landa kongreso.
 • Mi nomiĝas Tiwi. Mi estas komencanto. It’s too hard for me to express all my joy with Esperanto, but I’ll keep learning and improving. La kongreso estis interesa. Mi lernis Esperanton de multaj homoj. Mi ankaŭ akiris novajn amikojn. Mi amis tion. Multajn dankojn!
 • Laŭ mi la kongreso estis iom malaranĝita, ĉar kelkfoje faris aferojn ne kune. Ekz-e la bankedo kaj la ekskurso. Sed mi estis feliĉa vidi multe da junuloj de Indonezio kaj Orienta Timoro parolante Esperanton. Mi deziras, ke dum la venonta kongreso ili jam pli bone parolos. Sed la plej grava estas la unuigo kaj mi esperas ke pli da homoj venos al la venonta tri-landa kongreso. En tiu kongreso ne estis tiom da homoj el Novzelando kaj Aŭstralio. Mi ankaŭ esperas, ke estos pli da legumoj kaj verdaĵo, kaj ke oni indiku la ingrediencojn apud la manĝaĵo (vegano, vegeterano).
 • Ĝenerale estis bone, sed mi pensas, ke estis multe da malsameco de aktivecoj inter la junuloj kaj maljunuloj. Mi vere sentis la diferencon de la “dua klaso”. Mi pensas ke la Esperanto-movado estas en periodo de transiro, ĉar multe da junuloj nun esperantas. Devas esti plano por ĉiuj kune en la venonta kongreso. La mono estas grava afero por multaj. La riĉuloj devas pli subteni la malriĉulojn.
 • 1. La prelegoj estis bonaj.
  2. La teatraĵoj estis bonaj.
  3. La sabata ekskurso estis tre bona
  4. Tre bonaj estis la prezentado de la kongresa libro.
  Malbonaĵoj: Ne okazis komuna kongresa manĝaĵo. La muroj inter salono Zamenhof kaj la apuda ĉambro ne estis sufiĉe dikaj. Ni aŭdis la bruon el la najbara ĉambro.
 • Mia nomo estas Eĉa. Hodiaŭ mi sentas min malĝoja. Kial finiĝos tiu tago? Tamen, mi estas tre feliĉa koniĝi kun vi el Koreio, el Aŭstralio, el Belgio, el Novzelando, al Orienta Timoro kaj el Hispanio. Unue mi pensis ke estos malfacile apud vi. Mi neniam forgesos tiun momentojn. Mi lernis Esperanton pli, do nun mi povas paroli kun vi. Mi amas vin ĉiuj.
 • Esperanto estas por la unuigo, ne por la malamo inter esperantistoj. La kongresloko/prelegoj ne devas esti tiel malvarmegaj, ĉar la klimatizilo fakte malsaniĝis multe da personoj.
Posted in Nekategoriita and tagged , .

Respondi

Retpoŝtadreso ne estos publikigita. Devigaj kampoj estas markitaj *